Προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020:
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων
Polytropon Products
Επιδότηση έως 50% για μεταποίηση & υπηρεσίες.
Η εταιρεία Πολύτροπον σας ενημερώνει για την προκήρυξη του Προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στον τομέα της μεταποίησης των κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης.
Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€, και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Διάρκεια Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , έως 40% του προϋπολογισμού
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90% του προϋπολογισμού
  3. Άυλες Δαπάνες, έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000 €
  4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)  με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2, παράγραφος 3 της Υ.Α.Ε.Κ.Ε.Δ.) 40% και μέχρι 24.000 € ως ακολούθως: 12.000,00 € ανά Ε.Μ.Ε. (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο Ε.Μ.Ε.
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία αναγγελίας της προκήρυξης δηλ. την 11/02/2016.
Υποβολή - Διαδικασία αξιολόγησης - Ένταξη
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016.
Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, αναρτώνται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr
Η εταιρεία Πολύτροπον
Μπορεί να σας προμηθεύσει με τα προϊόντα της για να εκσυγχρονίσετε την παραγωγική διαδικασία σας, όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.
PolyPattern PolyOrganize
Polytropon Products
VStitcher OrbitVU Mockshop
Products
Mini Master Master Cut
Products